Sa pagdating ng panginoon

Posted by / 10-Jun-2019 18:32

Sa pagdating ng panginoon

Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang panginoon.

Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila.

Binalaan tayo ng Panginoong Hesus, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake!Mula sa mga propesiyang ito, malinaw nating makikita na kapag nagbalik ang Panginoong Hesus, magsasalita Siyang muli, at na maririnig ng mga tupa ng Diyos ang Kanyang tinig at lalabas upang salubungin Siya at magagalak sa harapan ng Kanyang trono. Mula sa mga salita at gawa ng Panginoong Hesus, nakilala niya na ang Panginoong Hesus ay si , anak ng Diyos, kaya nagawa niyang makilala ang Panginoong Hesus at sundan Siya.At ang babaeng Samaritano, ayon sa mga salita na sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, ay alam na Siya ang padating na Mesiyas.Hindi dapat natin panghawakan ang ating mga paniniwala at imahinasyon o bulag na makinig sa mga sabi-sabi at kaya naman tumatangging magsiyasat.Kapag ginawa natin iyon, mawawala sa’tin ang pagkakataon na salubungin ang Panginoon at malugod na pumasok sa kaharian ng langit. Ang mga tapat na nananabik sa Kanyang pagpapakita ay tiyak na magagawang marinig ang Kanyang tinig, maitatayo sa harap ng Kanyang trono at dadalo sa piging ng Kordero.

sa pagdating ng panginoon-29sa pagdating ng panginoon-80sa pagdating ng panginoon-83

Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6).

One thought on “sa pagdating ng panginoon”